För bara lite drygt ett halvsekel sedan fanns inte hemtjänst eller äldreomsorg på det sätt som vi är vana att se den idag. Det fanns inget ordnat system för att ta hand om äldre och sjuka personer i hemmet utan det var mer att man hjälptes åt i kvarteret eller inom familjen med att besöka och hjälpa varandra med hushållsbestyren. Det var uteslutande kvinnor som utförde detta arbete obetalt.

På 60-talet började man i vissa kommuner, bland annat Stockholm, arrangera viss typ av hemtjänst. De kvinnor som hjälpte äldre kallades ”hemsamariter” och fick en symbolisk lön, som dock inte gick att leva på. Anledningen till att man började med organiserad hjälp åt äldre var faktiskt att allt fler kvinnor började förvärvsarbeta, varpå behovet av barnomsorg på dagarna uppstod. Man kom då på att det vore bra om kommunerna kunde ansvara både för barnomsorg och äldreomsorg.

Hemtjänsten utvecklas under 1900-talet

Arbetet med barnomsorg sågs mer eller mindre från början som ett riktigt yrke, och allt eftersom tiden gick fick också hemsamarityrket en högre status och lönerna steg. Äldreomsorgen såg annorlunda ut än idag. Det fanns inga krav på utbildning och de som jobbade hade färre kunder, i genomsnitt sällan fler än två, tre äldre åt gången.

Genom åren har äldreomsorgen växlat mellan att skötas av Landstinget och av kommunerna, men sedan den så kallade ädelreformen 1992 är det kommunerna som har ansvaret. Hemtjänstyrket utökades dessutom från hjälp med hushållsbestyr till att även inbegripa hjälp med personlig hygien och liknande.

Alltför stressat och opersonligt?

Idag är hemtjänsten en integrerad del av välfärden och ses som självklar för de flesta. Att få hjälp i hemmet när kroppen börjar bli skröplig är en rättighet som gör att fler äldre kan bo kvar i sina
bostäder när de blir gamla och inte behöver flytta till ett äldreboende. Men hemtjänsten har också förändrats de senare åren, med högre krav på effektivitet och en uppfattning bland många äldre att häjälpen som ges känns mer stressad, forcerad och opersonlig.

Det finns bra hemtjänst i Stockholm

Vi är fler idag, och det var länge sedan en hemsamarit kunde sitta hemma i köket hos den gamla och småprata mellan tvättstugeronderna. Idag har hemtjänstpersonalen på många företag appar som styr vad de ska göra, och de övervakas ofta själva av sina arbetsgivare så att de inte stannar längre än vad som beräknats vara nödvändigt. Ett besök varar i vissa fall inte längre än tio minuter. Självklart gäller det inte alla aktörer, det finns fortfarande hemtjänstföretag i Stockholm som satsar på att bedriva omsorgsfull hemtjänst, där vinstmaximering och effektivitet inte är ledord. Och du har alltid rätt att själv välja aktör när du blir beviljad hemtjänst i Stockholm.