För mer tolerans i arbetsliv & skola

tolerans i skolan

Månad: maj 2016

lyckad integration skola

En portal för integration i ett nytt land

Integrationsfrågan har varit mycket omdiskuterad i Sverige i många år och kritiken mot de styrande har ofta varit hård: varför är det så svårt att komma in i samhället och varför görs det så lite?

Att få ett arbete är det kanske viktigaste steget för att en person med bakgrunden i ett annat land ska få en ingång till det nya landet. Men arbetslösheten är fortsatt hög bland vissa invandrargrupper vilket leder till stora sociala problem i många utsatta områden.

Men långt ifrån allt är mörkt, de finns ljus i integrationsmörkret. Ett lyckat exempel från Norrköping är Portalen, en verksamhet som innebär att man ger hjälp till människor som vill studera eller arbeta.

Projektet har sedan starten 2011 hjälp många nyanlända att komma in i samhället, och kön för att få vara med är lång.

portalen norrköping entré

Utbildning och språket är nyckeln

Hur fungerar då projektet som har blivit så lyckat att det börjar tas efter i flera delar av landet?

Utbildning är grunden för projektet. Stöd och undervisning i svenska språket är centralt, men det handlar också om att lära sig mer om det svenska samhället, vars byråkrati och oskrivna lagar kan vara ett svåröverstigligt hinder.

Projektet handlar också om att motivera deltagarna att börja plugga eller jobba för att nå målet att komma ut bidragsberoendet och bli självförsörjande. I Norrköping har 250 av de 900 personer som deltagit i projekt fått jobb eller en praktikplats att utvecklas på.

personal på Portalen i Norrköping

Flera myndigheter samarbetar

Norrköpings kommun står bakom projektet, tillsammans med bland annat Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och ABF. Två personer är heltidsanställda och flera volontärer är med och arbetar i projektet för att förverkliga nya svenskars möjligheter att etablera sig i samhället.

– Portalen vill erbjuda en mötesplats och stöd i att lära sig den svenska koden och språket och komma in i ett sammanhang, säger Cecilia Karlsson Portalens ledningsgrupp i en intervju med SVT.

Språket är som sagt i fokus i detta lyckade integrationsprojekt. Det intygar Lina Makansi, utbildad arkitekt som kommit till Sverige från Syrien och har svårt att hitta jobb till en början. Portalen är en början till ett nytt liv för Lina.

– Det verkade svårt i början att anpassa sig till det svenska samhället. Men det är viktigt och det första steget är språket, säger Lina till SVT.

Portalen har blivit så pass framgångsrikt att det kommer att få fortsätta minst fram till 2018. Planerna för framtiden är att Projektet ska knytas närmare de boende i stadsdelen Hageby i Norrköping. Att på ett tydligare sätt bli en del av medarbetarnas liv.

– Drömmen om framtiden är att bli ett ”community house”, ett hus för människor som bor här, säger verksamhetsledaren Natailila Bonilla.

pojke står bakom staket

Stigma när barn tas om hand via LVU

Att tvångsomhänderta ett barn enligt LVU är ett av de allvarligaste ingrepp som staten kan göra mot familjen och är någonting som kan förändra framtiden för barn och vårdnadshavare för alltid. Lagen om vård av unga, eller LVU, är till för att skydda barnens rättigheter och garantera att inga barn far illa.

Utredningen som föreligger ett omhändertagande görs av socialtjänsten och ska på ett fullgott sätt redogöra för de faktiska förhållanden som råder mellan barn och vårdnadshavare. Nyligen publicerade undersökningar visar dock på att det ibland kan förekomma brister i socialtjänstens utredningar vilket föranleder frågan om hur pass säkert ett beslut om LVU är i själva verket.

Starkt stigma för de inblandade i LVU-processer

Det vi vet idag är att det är oerhört stigmatiserande för såväl barn som vårdnadshavare att ett barn omhändertas enligt LVU. Det kommer för alltid att ha en påverkan på deras liv och kan verka hämmande på såväl livsenergi, arbetsliv, skolgång etc. Ofta ligger det en grad av psykisk sjukdom eller missbruksbild i grunden för beslutet och det kan ibland visa sig vara så att socialtjänstens tröskel för vad som är skälig grund för ett omhändertagande är lägre i just dessa fallen där detta förekommer.

Självklart kan det vara skadligt för ett barn att växa upp i en miljö med missbruk och psykisk ohälsa men det borde ligga i statens intresse att se till den stora bilden och försöka hjälpa till med att få personen i fråga ur den onda cirkeln som denne befinner sig i.

LVU -  kriminell tonåring med handfängsel

Anledningen till att unga idag omhändertags enligt LVU är i sjuttio procent av fallen brister i hemmiljön och i tjugofem procent av fallen beror omhändertagandet på barnets egna beteende. Ju yngre ett barn är, desto vanligare är det att omhändertagandet beror på brister i hemmiljön. När barnet blir äldre blir det allt vanligare med eget missbruk, kriminalitet och lösdriveri som orsaker till omhändertagande. Den största gruppen som omhändertas är mellan femton och sjutton år gamla.

Svårtolkad statistik

Anledningen till att vi inte hör så mycket om den här typen av statistik är att det ofta är svårt att tolka uppgifterna från socialstyrelsen. Det kan ibland handla om att det finns många anledningar till ett omhändertagande och då kan det vara svårt att veta vad man bör sätta som huvudanledning.

Att vi idag då mestadels hör om tvångsomhändertaganden på grund av brister i hemmiljön gör att det lätt kan bildas ett stigma kring psykisk ohälsa och missbruk. Inte i alla fall där detta förekommer föreligger det god nog anledning för ett omhändertagande. Men bilden i media tippar lätt över och kan därmed även ha en viss påverkan över socialstyrelsens beslut. Det är viktigt att vi tar dessa frågor på allvar och att alla arbetar tillsammans för att ge barn och vårdnadshavare den rättssäkerhet de förtjänar.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén