Hur ser det egentligen ut på den tomt du planerar att köpa? Idag har vi ett helt annat sätt se på miljöfrågor mot för hur det såg ut förr. Industrier, glasbruk och exempelvis kemtvättar kunde dels placeras lite varstans och dels fanns också ganska slappa regler kring utsläpp och hantering av de gifter som användes inom ramarna för dessa verksamheter.

Detta är något som vi idag får ta konsekvenserna av. För, det som göms i snö kommer fram i tö: nu kan man se spåren av de brister som fanns förr och detta i att mark är förorenad eller kontaminerad av giftiga ämnen. Detta kan innebära att det finns faror med att bygga exempelvis hus, fastigheter eller byggnader i områden där det tidigare fanns exempelvis sågverk eller glasbruk – eller där exempelvis brandförsvaret utförde övningar. Genom en marksanering kan man åter göra marken beboelig och göra den fri från alla giftiga ämnen.

Marksanering från start till mål

En marksanering ska alltid utföras av utbildad personal och vikten av att hitta rätt partner i frågan ska inte underskattas. Det finns några steg som visar hur en marksanering går till.

Det första steget är att undersöka marken. Genom provtagning kan man fastställa A) vilka giftiga ämnen som finns i marken B) hur pass stort problem det handlar om – hur stor yta är kontaminerad och C) ta fram rätt metod för en marksanering. Det senare kan innebära att man använder sig av biologiska metoder, av termiska sådana eller om kemisk- eller mekanisk marksanering för att ta bort gifterna och de farliga ämnen som finns i jorden. Det sista steget handlar sedan om en slutbesiktning där en ny mätning och kontroll genomförs.

Visar alla dessa tester på att marken är frisk och bra igen så kan de planerade bygget ta fart. En marksanering gör en enorm skillnad då den sopar igen spåren av den okunskap som fanns i vårt samhälle förr om åren. Ta hjälp av detta företag när du behöver hjälp med sanering av förorenad mark: www.marksanering.nu