Toleransprojektet.se

För mer tolerans i arbetsliv & skola

tolerans i skolan

Kan hemstädning bidra till integration?

Det pågår en väldig diskussion om integration just nu, och har så skett de senaste 15-20 åren. Åtminstone ända sedan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Kritiker till partiet har förutspått att partiets invandringsfientliga politik kommer att ”spilla över” på andra politikers agendor. Och i mycket har så skett. Andra politiker pratar snart inte om annat än om den misslyckade integrationen. Precis som SD vill.

Så vad kan man göra, för en mer lyckad integration? Detta är väl en tusen kronorsfråga. Vill man göra politiska poänger kan man servera alternativ på denna fråga. Det som verkar viktigast i frågan är väl ändå att de som kommer nya till Sverige, kommer in i arbetslivet och får jobb, eller hur? Då kan branschen som erbjuder hemstädning väl vara något för alla nya svenska medborgare.

Arbete som inte kräver svenska

Meningen med att invandrare ska arbeta med hemstädning har inte så mycket med hemstädning att göra, som att det är lättare för någon som är ny i språket att kunna arbeta utan att bristen på språkkunskaper ska vara ett hinder i arbetet. Andra sådana jobb är inom restaurangverksamheter, som diskare, eller bärplockare, gatsopare och liknande arbeten som inte kräver så mycket kommunikation på svenska. En del kan arbeta med barn. Barn kan inte heller prata så mycket svenska i början av sitt liv. Och om man själv inte kan så mycket svenska kan det vara lättare att våga prata den lilla svenska som man klarar av med barn, än med vuxna.

Hemstädning är bra för språkutveckling

Att städa hemma hos folk är också bra ur flera synvinklar än bara bristen på språkkunskaper i svenska. Städarna går ju hem till folk. Är man ny i landet, lär man sig otroligt mycket genom att komma hem till folk; man ser hur de har det möblerat. Kommer de i kontakt med de boende, så lär de känna svenska traditioner, svensk kultur och liknande. På många sätt är det en väg in i det svenska samhället när man jobbar. Då får man dessutom svenska kolleger, svenska chefer och så vidare.

Hemtjänst – en del av den svenska välfärden

För bara lite drygt ett halvsekel sedan fanns inte hemtjänst eller äldreomsorg på det sätt som vi är vana att se den idag. Det fanns inget ordnat system för att ta hand om äldre och sjuka personer i hemmet utan det var mer att man hjälptes åt i kvarteret eller inom familjen med att besöka och hjälpa varandra med hushållsbestyren. Det var uteslutande kvinnor som utförde detta arbete obetalt.

På 60-talet började man i vissa kommuner, bland annat Stockholm, arrangera viss typ av hemtjänst. De kvinnor som hjälpte äldre kallades ”hemsamariter” och fick en symbolisk lön, som dock inte gick att leva på. Anledningen till att man började med organiserad hjälp åt äldre var faktiskt att allt fler kvinnor började förvärvsarbeta, varpå behovet av barnomsorg på dagarna uppstod. Man kom då på att det vore bra om kommunerna kunde ansvara både för barnomsorg och äldreomsorg.

Hemtjänsten utvecklas under 1900-talet

Arbetet med barnomsorg sågs mer eller mindre från början som ett riktigt yrke, och allt eftersom tiden gick fick också hemsamarityrket en högre status och lönerna steg. Äldreomsorgen såg annorlunda ut än idag. Det fanns inga krav på utbildning och de som jobbade hade färre kunder, i genomsnitt sällan fler än två, tre äldre åt gången.

Genom åren har äldreomsorgen växlat mellan att skötas av Landstinget och av kommunerna, men sedan den så kallade ädelreformen 1992 är det kommunerna som har ansvaret. Hemtjänstyrket utökades dessutom från hjälp med hushållsbestyr till att även inbegripa hjälp med personlig hygien och liknande.

Alltför stressat och opersonligt?

Idag är hemtjänsten en integrerad del av välfärden och ses som självklar för de flesta. Att få hjälp i hemmet när kroppen börjar bli skröplig är en rättighet som gör att fler äldre kan bo kvar i sina
bostäder när de blir gamla och inte behöver flytta till ett äldreboende. Men hemtjänsten har också förändrats de senare åren, med högre krav på effektivitet och en uppfattning bland många äldre att häjälpen som ges känns mer stressad, forcerad och opersonlig.

Det finns bra hemtjänst i Stockholm

Vi är fler idag, och det var länge sedan en hemsamarit kunde sitta hemma i köket hos den gamla och småprata mellan tvättstugeronderna. Idag har hemtjänstpersonalen på många företag appar som styr vad de ska göra, och de övervakas ofta själva av sina arbetsgivare så att de inte stannar längre än vad som beräknats vara nödvändigt. Ett besök varar i vissa fall inte längre än tio minuter. Självklart gäller det inte alla aktörer, det finns fortfarande hemtjänstföretag i Stockholm som satsar på att bedriva omsorgsfull hemtjänst, där vinstmaximering och effektivitet inte är ledord. Och du har alltid rätt att själv välja aktör när du blir beviljad hemtjänst i Stockholm.

Invandrare blir oftare misstänkta för brott

Tyvärr är det så att även i ett så öppet och demokratiskt land i Sverige så styrs en hel del av det offentliga och privata livet av fördomar. Fördomar mot oliktänkande, och mot vissa kategorier av människor. En särskilt utsatt grupp, framför allt när det handlar om frågor om kriminalitet och bidrag, är invandrare.

Hos delar av det svenska folket har det blivit en sanning att invandrare är våldsamma och kriminella, att de hatar svenskar och bara är här för att sko sig på vårt välfärdssystem och skicka hem pengar till sina terroristsläktingar. En i grunden fredlig religion som Islam har i dessa människors ögon blivit synonymt med självmordsbombande Islamister, dårar som begår vidrigheter i Islams namn.

Polisen utreder invandrare oftare

Den överväldigande delen av invandrare är skötsamma. Dock tar bilden och fördomarna om utomeuropeiska invandrare över i medierna och även i många fall av polisen själva. Många poliser har verkat i utanförskapsområden och blivit förbittrade och förråade av det de sett. De har en öppet rasistisk hållning och stoppar oftare invandrare på gatan. Invandrare är särbehandlade i det svenska rättsväsendet och blir oftare kallade till polisförhör.

I Stockholms förorter är det inte ovanligt att unga pojkar varit på flera förhör hos polisen, trots att de bara är vanliga skolelever utan några kriminella tendenser. För svenska barn, födda i Sverige av svenska föräldrar, ser det betydligt lugnare ut, och de som ägnat sig åt kriminellt beteende har i regel kommit undan med det eller i värsta fall fått en tillsägelse och en klapp på axeln.

Kontakt med polis och myndigheter även utanför förhörsrummen

Det är klart att denna skevhet skapar ett utanförskap, och vi måste alla hjälpas åt att lösa frågan i stället för att skrika om fler poliser, hårdare tag och så vidare. Så länge som invandrare inte känner sig välkomna i det svenska samhället utan mest kommer i kontakt med det genom möten med socialsekreterare och i polisförhör, kommer ingenting att bli bättre, oavsett hur många poliser och hårda tag som sätts in.

Tolerera och acceptera

Det handlar om tolerans för varandra olikheter och att som svensk inte bara i tysthet önska att invandrarna kunde bli mer som de själva, utan att på djupet lära sig förstå andra människor och deras kultur,allt som är annorlunda. Nu talar vi inte om att man ska acceptera hederskultur och andra ickehumanistiska fenomen, svenska lagar ska gälla, men mycket är vunnet på att faktiskt kontakta varandra, vara lite mer nyfikna och kanske bjuda hem den invandrade kollegan på middag eller en fotbollsmatch.

Som ny i ett land, kanske med traumatiska minnen och erfarenheter från krig eller svält, är det svårt att få allt att gå på räls i ett nytt land som är helt annorlunda än det man kommer ifrån. Att det dessutom kan uppfattas som kyligt och avståndstagande hjälper inte situationen. Invandrare och svenskar har mycket att lära av varandra och det är dags att vi höjer toleransen för varandra olikheter och inte använder dem för att slå varandra i huvudet med.

På denna hemsida kan du läsa mer om hur du bör agera om du blir misstänkt för ett brott.

Tillgänglighetsanpassning av byggnader

Man använder sig av rullstolsramp för att komma in i byggnad
En rullstolsramp gör det enklare att ta sig in och ut ur byggnader

Tillgänglighet i bostads- och affärsfastigheter

Rörelsehindrade diskrimineras fortfarande i hög grad i vårt samhälle. Även i tätt befolkade städer där det definitivt finns resurser för att göra tillgängligheten bättre så brister såväl stadsplanerare som fastighetsägare i sitt ansvar.

Höga trottoarkanter som inte går att enkelt komma över med rullstol eller rullator, bristande trafikljus som inte är anpassade till syn- eller hörselskadade och otillgängliga fastigheter är vardag för den som har någon form av funktionshinder.

I den här artikeln tar vi upp exempel på hur den som äger en fastighet kan förbättra tillgängligheten med hjälp av ramper och hissar – något som borde vara en självklarhet.

Ramper förbättrar tillgängligheten till fastigheter

Även om många fastigheter har hissar eller rulltrappor invändigt så brister många av dem i det faktum att de har en trapp eller annat hinder som en hög tröskel som gör att den som använder någon form av gåhjälpmedel eller rullstol inte kan komma in i den. Till och med den som har med sig en barnvagn kan ha besvär att ta sig in i många byggnader.

En rullstolsramp är ett minimum för att göra en fastighet tillgänglig för alla. I vissa fall kan det vara en god idé att kontakta kommunen för att få rådgivning kring den bästa lösningen, särskilt om det krävs att rampen dras ut en bit på trottoaren utanför för att få en bra vinkel. Man får inte blockera gåytor hur som helst utan tillstånd.

Om det finns möjlighet att lägga till rampen från sidan istället för rakt framifrån så brukar det vara enklare att få en ramp med låg lutning vilket gör det enklare att få tillgång till fastigheten. I vissa fall kan det vara nödvändigt att börja rampen redan runt ett hörn eller att bygga den i flera sektioner för att den inte ska bli för brant.

Komplettera med hissar vid behov

Om trapporna är för branta och det inte finns möjlighet att bygga en lång ramp så kan man behöva komplettera med hissar mellan våningsplanen eller någon form av trapphiss som underlättar förflyttning mellan våningar.

Det finns en mängd bra lösningar som passar även i trånga utrymmen, till exempel trapphissar som fälls upp mot en vägg när de inte används.

Säkra installationer av en byggnadssmed

När man installerar ramper och hissar för bättre tillgänglighet så är det viktigt att installationerna görs på ett tryggt sätt. En smed specialiserad på byggnadssmide kan se till att ramper och andra hjälpmedel installeras korrekt och kan även hjälpa till att anpassa färdiga lösningar eller ta fram specialdesignade delar.

Särskilt den som har en äldre fastighet kan behöva ramper med specialmått och kanske även vill ha en utformning som passar bättre ihop med fastighetens utseende än de standardramper som finns ute på marknaden.

En duktig arkitekt med kunskap om byggnadsvård och en kunnig smed som är öppen för att smida det som du behöver för hand är två bra personer att börja med. Äger du en kulturminnesmärkt fastighet behöver du givetvis ta kontakt med de lokala myndigheterna för att diskutera vilka lösningar som kan fungera för just dig.

Lyhördhet och empati viktiga egenskaper hos den moderna chefen

Hur ser man på chefskap inom moderna organisationer? Är det viktigt med en chef som kan ryta till och peka med hela handen när det behövs? Eller behövs en person som utan att blinka lyder order uppifrån och ser till att de omedelbart genomförs av arbetsgruppen? Lite beror det förstås på vilken bransch man är verksam inom, men att ovanstående chefsegenskaper skulle vara prioriterade hos särskilt många svenska företag år 2019 har vi väldigt svårt att tro. Idag är det långt viktigare att en chef besitter de kvaliteter som kan samlas under benämningen goda ledaregenskaper.

Medarbetarna är en tillgång för företaget

Moderna företag vill ha moderna chefer, chefer som ser sina medarbetare som en tillgång, och som ser sig själv som en del i ett kollektiv. En bra chef har visioner och är bra på att sätta upp mål och staka ut den väg som företaget ska ta i framtiden. Dessutom, och detta är kanske det viktigaste, har han eller hon förmågan att övertyga sin arbetsgrupp om dessa visioner och mål, och få dem entusiastiska och medvetna om sin egen betydelse och roll i kollektivet.

Moderna chefer fokuserar alltså inte bara på produkterna eller tjänsterna som företaget säljer, utan också på människorna som ser till att företaget kan erbjuda dessa varor eller tjänster. De anställda är inte verktyg eller maskiner, utan just människor, som med rätt vägledning kan ledas till en hög grad av självständighet och kompetens.

Ledaregenskaper viktigare idag

Ledaregenskaper har under lång tid setts som visserligen nyttiga, men i större organisationer inte helt nödvändiga, egenskaper. Det har varit viktigare att chefer på mellannivå kunnat ta hand om den dagliga administrationen och helt enkelt varit bra på att säga åt folk vad de ska göra. Att motivera sina beslut för arbetsgruppen eller att försöka få dem att känna sig delaktiga i processerna på företaget har ansetts mindre viktigt. De behöver sin lön och de gör som vi säger, har varit devisen.

Ett företag som resonerar på det sättet idag blir inte långlivat. Idag finns en helt annan rörlighet på arbetsmarknaden, och duktiga medarbetare som behandlas utan respekt slutar och börjar jobba någon annan stans på ett företag de respekterar och där det finns en chef som de är beredda att följa.

Ledarutveckling hjälper chefer

Ett företag som satsar på ledarutveckling, på att deras chefer ska bli mer empatiska och lyhörda i sitt chefskap, är på rätt spår. En bra ledare är någon som ser sin roll som en katalysator för förändring, som någon som kan hjälpa både företaget och sin arbetsgrupp till framgångar. Det som ska göras ska göras för gruppens bästa, och med gruppen menas inte bara företaget utan även dess anställda. En bra ledare vet instinktivt hur dessa mål ska uppnås och kan övertyga sin arbetsgrupp om hur man tillsammans ska nå dit.

SCMI är ett av de företag som erbjuder modern ledarutveckling

Måste man ta bort hår för att bli accepterad?

I våra tider ses allt kvinnligt hår som inte sitter uppe på huvudet nästan som någonting onormalt, till och med lite äckligt. Det förväntas att kvinnor ska avlägsna varje tillstymmelse till hår som dyker upp på våra kroppar, trots att hår ju dyker upp naturligt lite varstans. Vilket hår som är accepterat och inte har varierat genom seklen och decennierna, men som det är idag har det nog aldrig varit tidigare.

Visst finns det kvinnor som går emot strömmen och vägrar ta bort hår under armarna och på benen för att skönhetsidealen kräver det, men dessa kvinnor får oftast finna sig i att bli betraktade som ”udda” och ”rebeller”. Det stora flertalet kvinnor faller lydigt in i mallen, och är också i mångt och mycket uppfostrade att bli äcklade av det hår som dyker upp på deras kroppar.

Att ta bort hår gör ofta ont

Vi vill inte döma någon, det är svårt att gå emot hela sin samtid, även om man verkligen inte har någonting emot lite hår under armarna. Många rakar sig av gammal vana, tills de uppnår den ålder då de känner att det inte spelar någon roll längre. Men att ta bort hår är ett tidsödande arbete, som dessutom ofta gör ont och gör huden irriterad.

Ta vaxning och plockning av hårstrån till exempel. Här handlar det alltså om att slita ut hårstrån vid roten, och inte bara ett eller fyra, utan ibland hundratals hårstrån åt gången. Det gör otroligt ont, och sätter verkligen tyngd bakom de gamla bevingade orden ”fin får lida pin”. Men är det verkligen okej att tusentals kvinnor får lida pin, trots att det är samhället som ställer kraven på hur man ska vara fin?

Att acceptera verkligheten

På den här bloggen är vi ju av den enkla åsikten att alla har rätt att bli accepterade, oavsett hur de ser ut och vad de gillar och inte, så länge de inte gör någon annan illa. Sålunda ska man kunna vara kvinna och strunta i att raka sig eller vaxa bikinilinjen, utan att bli uthängd i social medier, ofta till och med av andra kvinnor, och förfasad över.

Men nu ser verkligheten inte ut så, och oavsett vad vi tycker om det måste vi ändå acceptera detta ideal och inse att vi inte kan göra något åt det hur mycket vi än beklagar oss. Därför vill vi tipsa om ett smärtfritt och effektivt sätt att permanent bli av med oönskad hårväxt, nämligen laser.

Hårborttagning med laser i Stockholm

Hårborttagning med laser har blivit allt mer populärt bland kvinnor i Stockholm, och det finns många salonger som erbjuder det. Det går till så att man med hjälp av laser genererar värme, som tränger ner i hårsäckarna och förstör håret. Att bli av med hår på ett område av kroppen kräver i regel flera behandlingar, eftersom hårsäckarna måste angripas när de befinner sig i sin tillväxtfas. För att komma åt alla hårsäckar när de befinner sig i tillväxtfasen krävs ungefär sex till åtta behandlingar.

Att ta bort hårväxt med laser kostar en del, men i gengäld slipper man, när behandlingarna är klara, ta bort hår i framtiden. Laser är alltså en permanent metod, som en gång för alla tar bort hårväxten från det aktuella partiet.

Umgängesrätt – för barnens skull

I Sverige så har en oroväckande trend kunnat skönjas under senare år. En trist sak som hör ihop med en betydligt mer positiv sådan: vi gifter oss i en större utsträckning, men antalet skilsmässor har också ökat markant. Kanske är det så att många väljer att gifta sig på lite för lösa grunder och möjligen är det så att många inte är beredda att kämpa för att hålla äktenskapet vid liv?

Det senare är en intressant fråga då den på många sätt sammanfattar livet genom att visa att det inte enbart handlar om höga berg; det finns även djupa dalar som man måste kämpa för att ta sig upp ifrån. Kanske kan saker som familjeterapi, rådgivning och annan extern hjälp vara en bättre lösning än att skilja sig så fort någonting inträffar som inte faller en på läppen? Här spekulerar vi naturligtvis och vi ska tillägga att en skilsmässa alltid är en bättre lösning än att stanna i ett dåligt äktenskap där ingen bättring är möjlig.

Men, det vi ska fokusera på här är de som allt som oftast hamnar i kläm i samband med en skilsmässa: barnen. Att se sina föräldrar skiljas är tufft och som förälder så måste man se separationen genom barnens ögon: hur hanterar jag situationen, hur kan jag informera och hur kan vi – gemensamt – se till att processen faller väl ut och där barnens skada blir minimal? Umgängesrätt är en viktig ingrediens i detta.

Man kan inte utesluta den andra föräldern från sina barn och man kan inte frånta barnens sin rätt till båda sina föräldrar. Som part i en skilsmässa så är det nämligen lätt att förblindas av sin egen ilska och där man låter det personliga hatet stå över allt annat: man försvårar, man jävlas och man använder barnen som verktyg för att skada den andre. Gör man det så är man ingen bra förälder och det är också en sak som kan komma att avgöras i domstol.

En vårdnadstvist stoppar inte umgängesrätt

En annan trist sak i Sverige är nämligen det faktum att antalet vårdnadstvister ökar och där den ene föräldern stämmer den andre i hopp om ensam vårdnad. Man ska veta att en vårdnadstvist (som naturligtvis kan vara ytterst nödvändig också – vid hot, våld, övergrepp och annat) inte kommer att utesluta den andra föräldern; något som många verkar tro.

Vinner man vårdnaden som mamma så innebär det full makt över barnen och där man kan bestämma om pappans fortsatta del i deras liv. Så verkar många resonera och söker därför ensam vårdnad som någon typ av hämnd eller maktdemonstration.

Faktum är emellertid att vår umgängesrätt fortfarande gäller och att mamman – trots att hon har ensam vårdnad – inte kan utesluta pappan från barnens liv och framtid. Däremot får pappan inte vara med och fatta viktiga beslut gällande barnens framtid. Umgängesrätt står dock kvar – och i och med att många går in i en vårdnadstvist med syfte att utestänga den andra föräldern så skulle vi mana till eftertanke.

Samarbetssamtal löser upp knutar

Bättre är att försöka hitta en lösning genom andra vägar och där man kanske får ta hjälp med att sätta ihop ett tydligt schema gällande barnens tid hos respektive förälder, när hämtning och lämning ska ske samt hur kommunikationen kan förbättras mellan föräldrarna – mail, sms eller andra lösningar där fysisk kontakt inte behöver ske.

Ett samarbetssamtal hos kommunen brukar lösa upp väldigt många knutar gällande det framtida umgänget och logistiken kring allt som rör barnen. Dessa är gratis och föregår alltid en skilsmässa. Från rättens sida ser man alltid att barnens bästa är fortsatt gemensam vårdnad och lika stort umgänge med både mamma och pappa. Där är samarbetssamtal en viktig nyckel. Här kan du läsa mer om umgängesrätt: https://www.umgängesrätt.com.

Fler asylrättsadvokater ger större rättssäkerhet

Det är nog ingen av oss som kan tänka oss in i den situation som har lett till att någon flyr från sitt hemland, och väljer att smugglas in i ett land genom att sitta i ett trångt utrymme i en lastbil. Ändå är det tusentals människor som gör så, och ännu många, många fler som flyr till sina grannländer, och väljer att bo i ett tält, tätt, tätt sammanpackade med andra främlingar. De har flytt från sina hem, sina jobb, och har bara tagit med sig en liten väska med det allra mest nödvändiga.

De allra flesta stannar kvar

Det var bland annat om detta som professor Hans Rosling försökte beskriva medan han ännu levde. Även om det kommer många flyktingar hit till vår kalla Nord, är det så många fler som stannar kvar i någon av de många länder som gränsar till oroshärdar och krig. Vi människor lyfter sällan blicken högre än den egna naveln och riskerar tro att det bara är Sverige som tar emot flyktingar som söker asyl. Och de som söker asyl har verkligen skäl att göra så. Så annorlunda är vi inte, vi människor att vi känner lockelse att smugglas i en trång lastbil och tar oss över Medelhavet i en gummibåt som riskerar att sjunka om det inte vore för att de är desperata. Däremot, kan vi inte ta emot alla. Tyvärr måste vi välja och räkna med att det finns andra länder som tar emot flyktingar.

Många blir inte trodda i Sverige

När de sedan kommer hit och söker asyl, ska rätten till den prövas. Här är det Migrationsverket som ska pröva den rätten. Tyvärr är det många som inte blir trodda när de berättar att de har flytt sitt hemland, på grund av en diktatorisk regim som godtyckligt bestämmer om de ska få leva eller inte, att de har flytt från missiler som har slagit ner i deras stad. Om de missilerna eller den diktatoriska regimen inte står omtalad på Utrikesdepartementets hemsida, väljer Migrationsverket att inte tro  på de människornas berättelser och väljer i stället att utvisa dem, många gånger till ett land, de aldrig någonsin har satt sin fot i.

Även flyktingar har rättigheter

Här är det mycket viktigt att de människorna som kommer till Sverige får en rättssäker prövning, för alla människor som flyr sina hemländer har rätt att söka asyl, även om de inte har rätt att bli beviljade det. Däremot är det en mänsklig rättighet att fly, söka asyl och få sin sak prövad i det nya landet. Det är det även enligt svensk lag. Var och en som hyser ”en välgrundad fruktan” för sitt liv och sin säkerhet har rätt att bli beviljade asyl i Sverige. Dessvärre blir människorna inte trodda när de berättar om den egna situationen eller deras livssituation i sitt hemland. För att de ska få uppleva en rättssäker asylprocess är det viktigt att de får hjälp av en advokat som kan hjälpa dem få en rättvis prövning. Som tur är finns det välutbildade advokater som kan hjälpa dem genom en sådan rättsprocess och prövning i domstol.

Man behöver inte vara kriminell för att behöva en offentlig försvarare

Man måste inte vara kriminell för att behöva en offentlig försvarare. Det räcker med att man är misstänkt för att ha begått en kriminell handling, men det vet man ju inte innan rättegången har varit. 

Det är först efter det som man vet om någon som misstänks för att ha begått en kriminell handling, som man vet att den personen faktiskt är kriminell. Råkar man då ha varit på fel plats vid fel tidpunkt eller råkar ha bekanta som är fel för en, kan man råka bli misstänkt. Medan polisutredningen pågår är det av allra största vikt att ha en offentlig försvarare som hjälper en igenom den utredningen.

Viktigt med offentlig försvarare som tar vara på misstänktas rättigheter

Även misstänkta och alla som faktiskt är kriminella har rättigheter. Detta för att säkerställa en rättssäker process medan man letar efter den som faktiskt har gjort sig skyldig till ett brott. I en domstol, under en rättegång, är det bevisen för att en person ska ha begått kriminella handlingar som ska värderas och som någon ska bli dömd efter. För att döma någon till ett fängelsestraff, ska bevisen vara så överväldigande att de är bortom ”rimligt tvivel” att den personen är skyldig.

Detta gör att åklagare har skyldigheter att se till att bevis tas fram som är just så överväldigande och ”bortom rimliga tvivel” att personen är skyldig och ska dömas antingen till böter, samhällstjänst eller fängelse. Först efter en sådan rättsprocess kan man kalla någon kriminell.

Advokat är en skyddad titel

En offentlig försvarare är en utbildad advokat, och därmed en väl utbildad person med universitetsexamen inom juridik. En sådan person måste mycket väl känna till lagen, och hur man tillämpar den. En offentlig försvarare måste vara lojal mot sin klient. Det ingår om man är medlem av Advokatsamfundet, vilket man måste vara för att få kalla sig advokat. Titeln advokat är därmed en skyddad titel. Vem som helst får inte kalla sig det. Och är man medlem i Advokatsamfundet måste man hålla sig till deras regler.

Men inte alla advokater är duktiga advokater. Det skiljer sig ganska mycket mellan dem som är kreativa, duktiga på att kunna ta fram bevis som talar mot det som polisen lägger fram som sina bevis för att någon skulle kunna dömas skyldig till det brott som de påstår. Dessvärre har vi sett i alldeles för många fall att polisen tidigt i en utredning bestämmer sig för hur saker och ting förhåller sig och väljer att bortse från sådant som motsäger deras teori och bejakar endast faktorer som stöder deras teori, som de har antagit innan de ens har hunnit leta efter brevis.

Poliser gör klantiga utredningar

Senast det hände, är fallet med mordet på den rumänske tiggaren Gica, i Husqvarna. Polisen gick miste om mycket värdefulla, tekniska bevis som kontaminerades genom att polisen bedömde dödsfallet som ”en naturlig död” och inte det mord det faktiskt var. Det var först när filmer på en pojkes mobil dök upp, som åklagaren förstod att det var frågan om ett misstänkt mord. Därmed kunde inte polis och åklagare göra en riktig utredning om dödsfallet av den rumänske tiggaren. Ibland är vissa människors död inte lika viktig som andras.

Etik och moral även för aktiehandel

Att göra det rätta. Det låter så enkelt, men det är så svårt att genomföra rent praktiskt. Om vi alla levde som vi lär och enligt det vi vet är rätt så vore världen inte alls som den är. Men, trots att vi vet att det är dåligt för miljön så tar vi bilen snarare än att cykla, vi lägger plast i den vanliga soppåsen och så vidare. Vi tar genvägar, det ligger i vår natur.

Egen rikedom först – sedan filantropi

Då det handlar om pengar så blir frestelsen för många ännu större. Om du vet att ett företag kan skapa en förmögenhet till sig; en förmögenhet som kan trygga framtiden för dina barn och din egen familj så tar du förmodligen chansen att köpa aktier i företaget.

Detta även om du vet att företaget handlar med vapen som används i ett krig långt bort i Afrika, även om du kanske vet att man sysslar med miljögifter och även om det ligger bortom alla tvivel att man har barn som arbetar i sina fabriker. Vi vänder bort blicken och kanske söker vi gottgörelse någon annanstans – bara jag blir rik först så kan jag bli en filantrop senare.

Private banking hjälper dig till rätt val

Det finns andra sätt att bli rik på. Man behöver inte ge sig in i ljusskygga företag för att hitta rikedom. Tvärtom – dessa kan man välja bort. Man kan göra etiska val gällande aktier. Och: man kan fortsätta att göra det även efter att man blivit rik och där man låter den moraliska kompassen tala även om någon annan förvaltar pengarna och kapitalet man sparat ihop.

Private banking är en tjänst som erbjuds personer och företag med ett visst ekonomiskt kapital och som innebär en mer skräddarsydd service där kunden på ett tydligare sätt hamnar i centrum. Private banking handlar om att hjälpa speciella kunder – privatpersoner och företag – att förvalta kapitalet; det spänner från allt ifrån pensionsfrågor, investeringar med aktier, värdepapper och obligationer till juridiska spörsmål och hjälp att planera skatten.

Etiska investeringar gör skillnad

Det handlar inte om att låta någon gå före i kön. Om man ska dra paralleller så är private banking att jämföra med en biljett i business class och där en vanlig kund får flyga i vanliga stolar. Man sitter i samma flygplan och kommer fram samtidigt, men servicen är lite mer utförlig på ena sidan av skynket – något som man också betalar för i form av courtage då det kommer till private banking.

Det man kan göra som kund är att be om etiska val. Man kan egentligen be om vilket upplägg som helst – låg risk, förvaltning på sikt, högre risker, snabbare avkastning, mer för pensionen och så vidare – men just etiska val är något som är tilltalande och viktigt. Har man en förmögenhet så kan man göra tydligare skillnad och lämna större avtryck. Det ska man också se till att göra; även om någon annan förvaltar det kapital man arbetat ihop.

Sida 2 av 6

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén